Hrádecká Madona

Vzácná dřevěná plastika sedící Madony s dítětem datovaná do období mezi rokem 1370 až 1380, byla v nedávné době restaurována v ateliéru Jitky Musilové...

Hrádecká Madona, gotická dřevěná pastika z druhé poloviny čtrnáctého století, je bezesporu jednou z nejcenějších kulturních památek Podblanicka a její náboženský význam, který zdaleka přesahuje rámec regionu, je zcela mimořádný. Proto je důležité věnovat Hrádecké Madoně všestrannou péči. Pochopitelně to již nebylo za celou dobu existence této vzácné gotické Madony poprvé, jak se zjistilo při předběžném průzkumu krátce po převezení plastiky do ateliéru. Potěšující je fakt, že zvláště při posledním restaurování Hrádecké Madony se postupovalo velice šetrně, s ohledem na gotický původ velice odborně a kvalitně. Z této skutečnosti se také vycházelo při následné práci. Přinášíme vám část z restaurátorské zprávy, vydané jako dokumentace k obnovené plastice sedící Hrádecké Madony s dítětem.

Restauování dřevěné polychromované plastiky Madona s dítětem - Madona na trůnu - poutní místo Navštívení Panny Marie, Hrádek u Vlašimi

Popis současného stavu poškození, stav před restaurováním:
Dřevěná polychromovaná plastika sedící Madony s dítětem - Madona na trůnu. Jak esovité prohnutí těla Madony, tak i líbezná tvář Madony i Ježíška určuje dataci této dřevěné polychromované plastiky do 14. století, pravděpodobně r. 1370 - 1380, gotika. Polychromie je provedena v typickém barevném řešení, tj. spodní šat Madony - červená, vrchní plášť: líc - lomená bílá, rub - modrá. Na hlavě Madony, originální dřevěná zlacená koruna (plátkové zlato, zlacení na bolus), součást řezby postavy Madony. Madona sedí na zlaceném trůnu, na zelené podušce. Madona drží ve své levé ruce Ježíška. Oči Madony i Ježíška směřují dopředu, před sebe. Na hlavu Madony i Ježíška byly druhotně osazeny kovové barokní koruny, které jsou zdobeny barevnými kameny (sklo?) v samostatných lůžkách. Koruna Ježíška je ve vrcholu zdobená kuličkou, na které je osazen Kříž uprostřed s kamenem. Koruna Madony je ve vrcholu zdobena pouze kuličkou, natřenou červenou barvou - u tohoto doplňku, vzhledem kjeho provedení i provedení závitu šroubu je patrné, že se jedná o novodobý prvek. U korunek chybí z nepohledové strany několik kamenů (barevných skel).
Plastiky jsou povrchově zašpiněné, polychromie byla v minulosti velmi citlivě retušována. Tento restaurátorský zásah provedený v minulosti svou kvalitou podtrhl gotické provedení celé dřevořezby. V současné době lze jako největší poškození považovat uvolnění levé ruky Ježíška, horní části. Ruka je zde celkově uvolněná a lze jí opatrně pohnout. Další praskliny, které pravděpodobně kopírují lepení dřeva (bud' originální, nebo druhotné) jsou patrné na levé ruce Madony. Bylo pozorováno, lokální uvolňování polychromie od křídového podkladu, či podložky dřeva. Z povrchu trůnu došlo v některých partiích k sedření zlata (plátkové zlato, zlacení na bolus). V přední části trůnu došlo při dolní hraně k odtržení a ztrátě křídové vrstvy.
Ve hmotě dřeva nebyl v současné době pozorován aktivní červotoč.

Vlastní restaurátorské práce: 
Před převozem do ateliéru restaurátora byla změřena momentální vlhkost v místě současného uložení této plastiky (68%) a tyto hodnoty byly respektovány po celou dobu i v ateliéru restaurátora. Vzhledem k tomu, že je jedná o velmi kvalitní a umělecko historicky závažné dílo, byly tyto údaje měření důležité z důvodu, aby nedošlo k dalšímu poškození řezby.
Po převozu do ateliéru restaurátora byl proveden odborný restaurátorský průzkum nedestruktivním způsobem (nebyly odebírány vzorky a nebyly destruktivním způsobem zkoumány podkladové vrstvy). Bylo zjištěno, že současná barevná úprava je druhotnou záležitostí, prakticky na všech částech. V místech odpadnutí současné polychromie se nalézá polychromie starší, obdobné barevnosti. V rámci poslední barevné úpravy byly i zatmavovány hloubky řezby tak, aby se prohloubila plastičnost záhybů řezeb. Dále bylo zjištěno, že v minulosti prošla plastika větší úpravou, je patrné napouštění hmoty dřeva pro jeho zpevnění. Při bližší prohlídce je dále patrné množství zvednutých krakel barevné vrstvy, nebo krakel, které by se mohly v blízké době uvolnit. Obdobná situace byla i ve zlacených plochách (zlacení plátkovým zlatem na bolus), kde došlo ke zvednutí několika krakel a dále v některých partiích k uvolnění křídově vrstvy, někde i ke ztrátám a obnažení plošek až na dřevo. V rámci tohoto průzkumu byly provedeny i zkoušky upevňování barevných i podkladových vrstev a zkoušky čištění.
Jelikož minulý restaurátorský zásah byl proveden velmi citlivě a kvalitně, bylo dohodnuto tento minulý zásah plně respektovat.
Nejprve byly fixovány lokálně uvolněné části polychromie. Toto fixování bylo prováděno jak hloubkově, tak i povrchově za použití klasických metod (bez použití novodobých chemických přípravků) - pomocí želatiny s menším přídavkem králičího klihu, pro desinfekci s kapkou ajatinu. Tato hmota byla citlivě vpravována pod jednotlivé uvolněné vrstvy a následně teplem, tenkou restaurátorskou žehličkou před silikonový papír přitlačována a připevňována zpět na svoje místa. Částečně odlomená levá ruka Ježíška byla přilepena (Paraloid B-72), ostatní větší praskliny byly injektovány obdobným způsobem. Následně bylo provedeno citlivé očištění povrchu od nečistot tak, aby nedošlo k poškození současné barevné vrstvy. Toto čištění bylo prováděno vlhkými tampóny, mírně vlhčenými vodou s příměsí Marseillského mýdla.
Zlacené plochy byly očištěny obdobným způsobem s ještě větší pečlivostí, aby nedošlo k sedření zlacených ploch. Po té byly tyto partie dočišťovány suchou cestou - chlebem a flanelem. Následně bylo originální zlacení přeleštěno achátem.
Poškozené části (povrchy v místech prasklin, ztráty křídování) byly vytmeleny a byla doplněna chybějící podkladová křídová vrstva (klihokřídový tmel). Na potřebných, rušivých místech byla provedena retuš, vycházející z posledního restaurátorského zásahu (akvarelové barvy). Větší, rušivá poškozená místa zlacení byla retušována pravým plátkovým zlatem, drobnější poškození zlata pak mušlovým zlatem (prášek z pravého zlata). Retuše zlacení byly prováděny technologií dle originálu, tj. plátkové zlato zlacené na červenohnědý bolus. Následné byla nová retušovaná místa patinovaná (mírně prodřena) dle okolních částí tak, aby bylo co nejméně patrné jejich doplnění.
Po dokončení těchto prací byla provedena konzervace polychromií nátěrem s příměsí včelího vosku.
Povrch zlacených barokních korunek byl citlivě očištěn mírně vodou vlhčenými tampóny s příměsí Marseillského mýdla. Povrch byl následně přeleštěn achátem a flanelem. Jednotlivé kameny nebyly vyjímány ze svých lůžek a jejich ošetření bylo provedeno při současném připevnění k vlastnímu tělu korun. Na novodobou červenou kuličku (odnímací část koruny Madony) byl zhotoven Křížek, tvarově co nejvíce podobný Křížku z vrcholu koruny Ježíška. Po té byly provedeny na těchto novodobých, odnímacích doplňcích koruny Madony podkladové vrstvy pod zlacení - tj. dva olejové nátěry, po technologické pauze jeden nátěr mixtionu a následně provedeno zlacení pravým plátkovým zlatem (na olej). Tímto zásahem došlo k optickému sjednocení obou korun.
Při tomto restaurování byl respektován a uplatněn kvalitní restaurátorský zásah, provedený v minulosti.
 

 Obrázková příloha:
 
Hrádecká Madona
Hrádecká madona, stav před zahájením restaurátorských prací, kdy je znát celkové zašpinění povrchu, hlavně pak je zde největší poškození - uvolněná levá ruka Ježíška. Polychromie se lokálně uvolňuje od křídového podkladu, v dolní části trůnu pak vidíme odtržení lišty a ztrátu křídové vrstvy
 
Hrádecká Madona
Hrádecká Madona, stav před restaurováním, detail
 
Hrádecká Madona
Hrádecká Madona, detail hlavy Panny Marie, patrná prasklina v pravé tváři postupující až do původní, gotické koruny. Toto  poškození bylo již v minulosti jednou opravováno
 
Hrádecká Madona
Hrádecká Madona, detail hlavy Ježíška, původní stav - narušená polychromie v obličeji, drobné krakely
 
Hrádecká Madona
Hrádecká Madona - poškození zlacených partií, odpadnutí zlacení až na křídu, místy až na dřevo. Lokálně patrné krakely, které hrozí odpadnutím
 
Hrádecká Madona
Hrádecká madona, restaurování. Jsou již patrné vytmelené defekty a dále pak vidíme připevňování a přitlačování jednotlivých uvolněných krakel barevné vrstvy na původní místa pomocí speciální restaurátorské žehličky a silikonového papíru
 
Hrádecká Madona
 Obě odnímatelné koruny po dokončeném restaurování / zleva Ježíška a napravo Panny Marie/, které jsou evidentně barokní a byly zhotoveny později. Zde je vidíme už zrestaurované. Koruny byly odborně očištěny a přeleštěny achátem a flanelem. Na Mariinu korunu byl doplněn křížek na kuličku, kdy pak následně tento doplněk byl opatřen speciální úpravou a pozlacen plátkovým zlatem. Došlo tak k optickému sjednocení obou korun
 
Hrádecká Madona - náhled, klikněte na obrázek pro zvětšení  
Hrádecká Madona - vlevo původní stav, vpravo po dokončení restaurátorských prací. Obrázek si můžete rozkliknout na větší velikost do zvláštního okna
 
Hrádecká Madona
Restaurovaná Hrádecká Madona - takto ji můžete spatřit například o hrádeckých poutích
 
Použité materiály:
Marseillské mýdlo, želatina, zaječí klih, ajatin, Paraloid B-72, toluen, smrkové dřevo, plavená křída, boloňská křída, damarový lak, terpentýnový olej, akvarelové barvy, červenohnědý bolus, plátkové zlato 23,75 karátů, mušlové zlato, Ripolin, mixtion, včelí vosk.
 
Použité prameny:
Restaurátorská zpráva, autor fotografií je restaurátorka Jitka Musilová. Dále upozorňujeme, že tento publikovaný text včetně obrázků nesmí být použitý v tisku, elektronických a obrazových médiích bez svolení Farnosti Hrádek, atelieru Jitky Musilové a Města Vlašim.